OBRAZAC ZA PRIJAVU ZA TURIZAM

Prati se period od 3 godine kroz izražavanje procentualnog rasta za 2018, 2019. i 2020. godinu. Uzima se rast za prvu, drugu i treću godinu, te dijeli sa 3. Pritom se 2018. godina posmatra spram 2017. godine. Primjer: Ako je rast u 2018. godini 4%, u 2019. godini 3%, a u 2020. godini ostvaren pad od 2%, onda se računa na način: (4+3-2)/3, rezultat je 1.6%). U slučaju negativnih brojeva, unijeti broj 0. Turističke zajednice koje su mlađe od tri godine, dostavljaju podatke za period od osnivanja.
Prati se period od 3 godine kroz izražavanje  prosječnog broja noćenja za tri godine (2018, 2019. i 2020. godinu).
Prati se period od 3 godine kroz izražavanje prosječnog procenta učešća za tri godine (2018, 2019. i 2020. godinu).
Prati se period od 3 godine kroz izražavanje prosječnog procenta rasta za tri godine (2018, 2019. i 2020. godinu).
Prati se period od 3 godine kroz izražavanje  ukupnog broja projekata za tri godine (2018, 2019. i 2020. godinu).

Napomena: Svi navedeni podaci će se provjeravati u drugom krugu, te će se od aplikanata tražiti dokumentacija koja ih potvrđuje.