OBRAZAC ZA PRIJAVU ZA PROJEKAT

Unesite vrijednost projekta u KM.
Unesite broj radnika koji bi trebali dobiti posao kroz realizaciju projekta.
Unesite nazive dokumentacije koja je već pripremljena.
Navedite sve dokumente za koje imate osiguranu potpisanu podršku za realizaciju Vašeg projekta.
Opišite na koji način će projekt, pored finansijskog aspekta i očekivane dobiti kompaniji, donijeti koristi široj društvenoj zajednici.
Opišite usklađenost projekta sa ekološkim aspektom. Potrebno je navesti da li će se u realizaciji projekta koristiti obnovljivi izvori energije, energetska efikasnost i da li će se vršiti i u kojem omjeru emisija štetnih gasova i drugih materija.

Napomena: Svi navedeni podaci će se provjeravati u drugom krugu, te će se od aplikanata tražiti dokumentacija koja ih potvrđuje.